Kursy i szkolenia dla ratowników medycznych:
Zapraszamy wkrótce!

Kursy i szkolenia dla Ratowników Medycznych w WUMedJako ratownik medyczny masz nie tylko prawo, ale i obowiązek doskonalenia zawodowego. Jest ono realizowane w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych okresami edukacyjnymi.

Okres edukacyjny rozpoczyna się 1 stycznia w roku następującym po roku, w którym uzyskałeś dyplom uprawniający cię do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Zobacz jakie zagadnienia obejmuje doskonalenia zawodowe ratownika medycznego.

Formy doskonalenia zawodowego

Jako ratownik medyczny możesz doskonalić się zawodowo w dwóch formach kształcenia:

 1. kursy doskonalące;
 2. samokształcenie.

 Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego

Żeby dopełnić obowiązku doskonalenia zawodowego musisz uzyskać w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym 120 punktów za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

Twój przebieg doskonalenia zawodowego zapisywany jest w karcie doskonalenia zawodowego. Wzór karty doskonalenia ratownika medycznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia (zobacz podstawy prawne).

 • Zaliczenie kursu doskonalącego – potwierdza w twojej karcie doskonalenia podmiot, który prowadzi kurs doskonalący,
 • Samokształcenie – potwierdza organizator kształcenia w pkt II w części A karty doskonalenia.
 • Niektóre formy samokształcenia (publikacje lub udział w mistrzostwach) – sam potwierdzasz ich zrealizowanie w pkt II w części B karty doskonalenia. 

Kurs doskonalący

Kurs doskonalący ma pogłębić i zaktualizować twoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe, a w jego ramach odbywa się również szkolenie praktyczne.
Kurs doskonalący odbywa się na podstawie programu kursu doskonalącego, który zawiera:

 1. założenia organizacyjno-programowe określające rodzaj i cel kształcenia, czas jego trwania, sposób organizacji oraz sposób sprawdzania efektów kształcenia;
 2. plan nauczania;
 3. wykaz umiejętności wynikowych;
 4. treści nauczania;
 5. wskazówki metodyczne;
 6. standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej.

Program kursu doskonalącego aktualizuje zespół ekspertów powołanych przez dyrektora Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Przygotowany program kursu doskonalącego zatwierdza następnie minister zdrowia. Dyrektor CMKP publikuje zatwierdzony program, również na swojej stronie internetowej.

Samokształcenie

Samokształcenie obejmuje następujące formy:

 1. udział w seminarium,
 2.  przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
 3. udział w posiedzeniach szkoleniowych stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych,
 4. przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego,
 5. udział w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych,
 6. udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawcę, z którym ratownik medyczny ma podpisaną umowę o pracę, cywilno-prawną lub umowę-zlecenie, lub wojewodę,
 7. udział w kursach realizowanych za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem,
 8. opublikowanie jako autor lub współautor:
  1. książki naukowej,
  2. książki popularnonaukowej,
  3. artykułu naukowego oryginalnego,
  4. artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,
  5. artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,
  6. tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego,
 9. uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora z obszaru nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,
 10. udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego,
 11. samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych.

Seminarium

Seminarium jest realizowane zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez właściwego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Organizator musi poinformować wojewodę o zorganizowaniu seminarium. Seminarium trwa co najmniej 5 godzin dydaktycznych, przy czym 1 godzina zajęć trwa 45 minut.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz. U. z 2017 r. poz. 2195
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Dz.U. z 2017 r. poz. 1884ZAPRASZAMY WKRÓTCE!
 
 
 

OPŁATY

Numer konta dla uczestników wszystkich kursów organizowanych przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta:

PEKAO S.A.
95 1240 1112 1111 0010 9595 5516

z dopiskiem:
Instytut KPKM, imię i nazwisko oraz nazwa kursu / szkolenia

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

 • wymagane dokumenty
  - wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnictwa w kursie
  - kserokopia dowodu osobistego
  - potwierdzenie opłaty za kurs
 • obuwie i strój do ćwiczeń!

ZAPISY

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

SEKRETARIAT

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.

Zapytaj o kurs / szkolenie

PWSBiA | IKPMED | ZAPYTAJ O KURS / SZKOLENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed