Zawód Pielęgniarki
Zawód Położnej

Pielęgniarka i położna obecnie, to równoprawny partner w zespole terapeutycznym, obok lekarza i innych równie ważnych profesji medycznych. Pielęgniarstwo to obecnie dyscyplina naukowa, której podstawą działań są określone teorie pielęgniarstwa, będące zasobem twierdzeń wyjaśniających postępowanie pielęgniarek. To szeroka interdyscyplinarna wiedza.

Obecnie zwiększyła się samodzielność zawodowa pielęgniarek i położnych. Mają możliwość korzystania z uprawnienia zlecania leków, ordynacji leków na receptę w tym zlecanych samodzielnie, co ma szczególne znaczenie w realizacji świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w tak samodzielnych zakresach, jak podstawowa opieka zdrowotna, długoterminowa opieka domowa, opieka hospicyjna, pielęgniarstwo nauczania i wychowania, świadczenia specjalistyczne oraz porada pielęgniarska. Ważną kompetencją pielęgniarek i położnych jest kompetencja formułowania diagnoz pielęgniarskich ICNP. ICNP to Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (International Classification for Nursing Practice).

Zarówno pielęgniarka/położna po studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz po specjalizacji ma prawo wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym diagnostyki laboratoryjnej z wyjątkiem badań stanowiących podwyższone ryzyko dla pacjenta. Obecnie pielęgniarki i położne mają również prawo do kształcenia podyplomowego, na podstawie ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej, gdzie ustawodawca określił takie sposoby kształcenia podyplomowego jak: szkolenie specjalizacyjne; kurs specjalistyczny; kurs doszkalający; kurs kwalifikacyjny. Każda specjalizacja ma na celu pogłębienie wiedzy pielęgniarki oraz uzyskanie umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa.

Współczesne pielęgniarstwo i położnictwo kieruje uwagę przede wszystkim na ciągły rozwój kompetencji zawodowych, co w głównej mierze przekłada się na posiadaną wiedzę, kwalifikacje, a także umiejętności świadczenia wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej. SARS-CoV-2 zmienił życie ludzi na całym świecie i dobitnie pokazał też, jak ważne i niezwykle potrzebne są zawody pielęgniarki i położnej.

Pielęgniarka sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie zastrzyków, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wykonuje samodzielne działania w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej, a także realizuje zlecenia lekarskie. Zajmuje się także szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.

Aby uzyskać uprawnienia potrzebne do wykonywania zawodu pielęgniarki, należy ukończyć minimum 3-letnie studia na kierunku pielęgniarstwo. Następnie można podnosić swoje kwalifikacje robiąc 2-letnie studia magisterskie po którym uzyskujemy tytuł magistra pielęgniarstwa.

Podobnie na wzór lekarzy, są również dostępne specjalizacje, które trwają 2 lata. Łączny czas nauki dobrze wyedukowanej pielęgniarki zatem może wynieść aż 7 lat.

Pielęgniarka ma prawo także do samodzielnego udzielania określonych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

NASZA OFERTA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

Położna to samodzielny specjalista w zakresie opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia. Osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz prawem wykonywania zawodu.

Zawód położnej jest zawodem samodzielnym, chronionym ustawą z 2011 r. (z późniejszymi zmianami).

Położna ma prawo także do samodzielnego udzielania określonych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Obecnie, aby móc uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu położnej, należy skończyć wyższe studia zawodowe (3-letnie studia licencjackie, po których otrzymuje się tytuł zawodowy licencjata położnictwa) oraz zdobyć prawo wykonywania zawodu.

Kształcenie można kontynuować na 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich. Inną drogą dokształcania są kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne i specjalizacje, które położne mogą zdobyć m.in. z pielęgniarstwa operacyjnego, ginekologicznego, neonatologicznego, środowiskowo-rodzinnego, a także z zarządzania.

NASZA OFERTA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:


IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed