Zmieni się wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

Co z dotychczasowymi dokumentami, którymi posługują się fizjoterapeuci?

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553), zwanej dalej „ustawą”, minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, został obowiązany do wydania rozporządzenia określającego wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”, zwanego dalej „PWZ fizjoterapeuty”, mając na względzie treść informacji, jakie mają znajdować się w tym dokumencie.

Przedstawienie projektowanego rozporządzenia jest konieczne ze względu na przepis art. 12 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1559), który zachowuje w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 11 lipca 2022 r.

Projektowane rozporządzenie zastępuje przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1715).

Wydanie rozporządzenia na podstawie upoważnienia zawartego w art. 24 ust. 2 ustawy ma na celu określenie wzoru dokumentu PWZ fizjoterapeuty, oraz szczegółowych rodzajów zabezpieczenia go przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych oraz sposobem użytkowania dokumentu.

Wzór dokumentu PWZ fizjoterapeuty, ma określony układ graficzny oraz kolorystykę i parametry, dane spełniające umożliwienie maksymalnego zabezpieczenia dokumentu przed jego podrobieniem i wydawanie jednolicie brzmiącego i wyglądającego dokumentu przez długi okres czasu, pomimo zmieniających się warunków technicznych związanych z drukowaniem dokumentu. Ponadto, dokument PWZ fizjoterapeuty spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 i 1997) i posiada szereg zabezpieczeń zgodnych z przepisami tej ustawy.

Wydane dotychczas dokumenty „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

https://www.medexpress.pl/zmieni-sie-wzor-dokumentu-prawo-wykonywania-zawodu-fizjoterapeuty-co-z-dotychczasowymi-dokumentami-ktorymi-posluguja-sie-fizjoterapeuci/84284

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed