Regulamin dofinansowania kształcenia podyplomowego WOIPiP

 

§ 1

Członek Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, opłacający regularnie składkę członkowską na rzecz samorządu, może ubiegać się o dofinansowanie do kształcenia podyplomowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2

Dofinansowanie przyznaje się uczestnikom kształcenia podyplomowego o którym mowa w aktualnie obowiązującej ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej tj.:

 1. szkoleń specjalizacyjnych,
 2. kursów kwalifikacyjnych,
 3. kursów specjalistycznych
 4. studiów Io na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, w których warunki prowadzenia określa właściwe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie: wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych
 5. studiów IIo na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo w którym warunki prowadzenia określa właściwe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie: wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych.

§ 3

 1. Przez zawarte w §1 określenie - regularnie - rozumie się bieżące opłacanie przez członka Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych składki członkowskiej za okres 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie kształcenia bądź za okres od powstania tego obowiązku (data wpisu do rejestru członków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych) do daty ubiegania się o dofinansowanie jeżeli jest to czas krótszy aniżeli 5 lat. Wymóg opłacania składki członkowskiej nie dotyczy tych okresów, w których członek samorządu podlega zwolnieniu z tego obowiązku na mocy właściwej uchwały Zjazdu Krajowego.
 2. Członkowie samorządu, mający przerwę w opłacaniu składki członkowskiej, mogą ubiegać się o dofinansowanie po upływie 1 roku od daty uregulowania zaległości.
 3. Członkowie samorządu, mający przerwę w opłacaniu składki członkowskiej, mogą ubiegać się o dofinansowanie do wszystkich form kształcenia, po uregulowaniu zaległych składek członkowskich, bez rocznej karencji, jeżeli zaległości spowodowane są z przyczyn niezawinionych przez członka samorządu.

§4

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty kształcenia, bez opłat za:

 1. dojazdy,
 2. zakwaterowanie,
 3. wyżywienie,
 4. materiały szkoleniowe nieujęte w kosztach kształcenia.

§5

Zasady dofinansowania szkoleń specjalizacyjnych.

 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania do szkoleń specjalizacyjnych jest 2 -letni staż pracy.
 2. Wysokość dofinansowania do szkoleń specjalizacyjnych wynosi 1.800 zł i może być przyznane ponownie po 5 latach od ukończenia poprzedniego szkolenia specjalizacyjnego.
 3. Członek Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych może otrzymać dofinansowanie do nie więcej niż dwóch szkoleń specjalizacyjnych.
 4. Warunkiem otrzymania przez członka Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych dofinansowania do drugiego szkolenia specjalizacyjnego jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu państwowego w zakresie pierwszego szkolenia specjalizacyjnego, do którego otrzymał dofinansowanie.
 5. Koszty egzaminu państwowego ponosi członek Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 6. Dofinansowanie do szkoleń specjalizacyjnych nie przysługuje w zakresie kształcenia podyplomowego dofinansowanego ze środków Skarbu Państwa, w tym w zakresie objętym aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych w danym roku, dla których przewidziane jest dofinansowanie miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§6

Zasady dofinansowania kursów kwalifikacyjnych.

 1. O dofinansowanie do kursu kwalifikacyjnego można ubiegać się w przypadku:
  1. jeżeli dziedzina kursu kwalifikacyjnego jest zgodna z aktualnie udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi lub jest warunkiem zatrudnienia na nowym stanowisku pracy;
  2. zmiany pracodawcy, przy czym członek samorządu winien jest załączyć do wniosku pisemne oświadczenie przyszłego pracodawcy o zatrudnieniu, pod warunkiem ukończenia przez wnioskodawcę kształcenia.
 2. Wysokość dofinansowania do kursu wynosi 70% ceny kursu, nie więcej niż 1.100 zł.
 3. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu członek Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, który otrzymał dofinansowanie obowiązany jest zwrócić otrzymane środki finansowe z tytułu dofinansowania, z wyłączeniem sytuacji, w której nieprzystąpienie do egzaminu nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez członka samorządu.
 4. Dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych może być przyznane co 12 miesięcy.

§7

Zasady dofinansowania kursów specjalistycznych.

 1. O dofinansowanie kursu specjalistycznego można ubiegać się w przypadku:
  1. jeżeli zakres kursu specjalistycznego jest zgodny z aktualnie udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi lub jest niezbędny do przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego,
  2. jeżeli ukończenie kursu jest niezbędne do wykonywania czynności zawodowych na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra  Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego.
 2. Dofinansowanie do kursów specjalistycznych wynosi 80% kosztów kursu, nie więcej niż 500 zł.
 3. Dofinansowanie do kursów specjalistycznych może być przyznane co 6 miesięcy.

§7a

Zasady dofinansowania studiów Istopnia.

 1. Dofinansowanie może być przyznane jeden raz w roku kalendarzowym, po pomyślnym zaliczeniu semestru. Kolejne dofinansowania do studiów mogą być udzielone po roku od poprzedniego dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie studiów należy złożyć w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od ukończenia semestru, dofinansowanie w kwocie 500 zł w roku kalendarzowym. Procedowanie tego § rozpocznie się z dniem 1 kwietnia 2018 r.

§7b

Zasady dofinansowania studiów II stopnia.

 1. Dofinansowanie może być przyznane jeden raz w roku kalendarzowym, po pomyślnym zaliczeniu semestru. Kolejne dofinansowanie do studiów może być udzielone po roku od poprzedniego dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie studiów należy złożyć w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od ukończenia semestru, dofinansowanie w kwocie 500 zł w roku kalendarzowym. Procedowanie tego § rozpocznie się z dniem 1 kwietnia 2018 r.

§8

 1. W przypadku otrzymania przez członka samorządu dofinansowania ze środków samorządu do szkolenia specjalizacyjnego o dofinansowanie do każdej innej formy kształcenia członek samorządu może ubiegać się po upływie 1 roku od daty ukończenia szkolenia specjalizacyjnego.
 2. W przypadku otrzymania przez członka samorządu dofinansowania ze środków samorządu do kursu kwalifikacyjnego o dofinansowanie do każdej innej formy kształcenia można ubiegać się po upływie 1 roku od daty ukończenia kursu kwalifikacyjnego.
 3. W przypadku otrzymania przez członka samorządu dofinansowania ze środków samorządu do kursu specjalistycznego o dofinansowanie do każdej formy kształcenia podyplomowego można ubiegać się po upływie 6 miesięcy od ukończenia kursu specjalistycznego, przy czym w przypadku konieczności ukończenia kursów specjalistycznych niezbędnych do przystąpienia i ukończenia szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego, znosi się okresy karencji nałożone na dofinansowanie tych form kształcenia.
 4. Członek samorządu, który otrzymał dofinansowanie ze środków samorządu zgodnie z niniejszym regulaminem nie może otrzymać kolejnego dofinansowania do czasu aktualizacji danych w rejestrze pielęgniarek i położnych Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

§9

 1. Dofinansowanie przyznaje się wyłącznie na wniosek wnioskodawcy określony w formie uchwały, złożony przed rozpoczęciem kształcenia.
  Ustala się następującą procedurę przyznawania dofinansowania:
 2. wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wymaganego wniosku, wraz z kompletem załączników, u organizatora kształcenia przed kwalifikacją na kształcenie, z wyłączeniem szkolenia specjalizacyjnego, jednak nie później niż 30 dni po postępowaniu kwalifikacyjnym;
  1. w kwalifikacji na szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne biorą udział przedstawiciele Okręgowej Rady WOIPiP;
  2. organizator kursu, nie później niż 6 dni przed rozpoczęciem kształcenia, składa w biurze WOIPiP:
  3. kompletne wnioski o dofinansowanie, wypełnione przez zakwalifikowanych na kurs uczestników,
   1. listę imienną osób zakwalifikowanych na kształcenie, sporządzoną wg ustalonego przez Okręgową Radę WOIPiP wzoru,
   2. dokument określający koszt i terminy rozpoczęcia i zakończenia kształcenia;
  4. przyznane środki finansowe przekazywane są na konto organizatora na podstawie:
   1. uchwał Okręgowej Rady lub Prezydium Okręgowej Rady WOIPiP,
   2. faktur otrzymanych od organizatora kształcenia wraz z załączonymi do nich listami imiennymi uczestników, którzy ukończyli kształcenie;
  5. sposób przyznawania dofinansowania:
   1. na szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne – 50% po rozpoczęciu kształcenia i 50% po jego zakończeniu,
   2. na kursy specjalistyczne – po zakończeniu kształcenia.

§10

 1. Wniosek wraz z załącznikami musi być kompletny i wypełniony czytelnie.
 2. Wniosek nie spełniający wymogów zawartych w ust. 1 nie będzie rozpatrywany przez  komisję kwalifikacyjną.
 3. Wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji komisji kwalifikacyjnej do Okręgowej Rady WOIPiP lub Prezydium Okręgowej Rady WOIPiP w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 4. Załącznikami do wniosku są:
  1. potwierdzenie opłacania składki członkowskiej na rzecz Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za okres 5 lat poprzedzających złożenie wniosku lub za okres od powstania tego obowiązku (data wpisu do rejestru członków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych) do daty ubiegania się o dofinansowanie jeżeli jest to czas krótszy aniżeli 5 lat,
  2. w przypadkach, które tego wymagają, oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia wnioskodawcy po uzupełnieniu kwalifikacji.

§11

 1. Członek WOIPiP, opłacający regularnie składkę członkowską na rzecz samorządu nie ponosi kosztów kształcenia kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP.
 2. Szkolenia specjalizacyjne realizowane w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP są dofinansowywane w wysokości zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 3. W przypadku ponownego ubiegania się o kształcenie w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP uczestników poszczególnych form kształcenia podyplomowego obowiązują okresy karencji określone w niniejszym Regulaminie.
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed