Zmiany w Kształceniu Podyplomowym

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM

W związku z wejściem w życie w dniu 24.08.2015 r. nowych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w zakresie szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz kursów specjalistycznych, opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na podstawie art. 99 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014r., poz. 1435 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. 3013.1562), uległy zmianie warunki przystąpienia do poszczególnych form kształcenia.

SPECJALIZACJE

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014r.poz. 1435 z póżn. zm.) tj.:

 • Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu.
 • Posiadanie 2-letniego stażu pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat.

Ważna zmiana: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu państwowego jest ukończenie kursów specjalistycznych, zgodnie z poniższą tabelą, przed przystąpieniem do egzaminu państwowego, a nie jak było wymagane wcześniej, przed przystąpieniem do danej specjalizacji.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego dopuszczające do egzaminu państwowego:

Program dla pielęgniarek:

Specjalizacja
w Dziedzinie Pielęgniarstwa

Wymagane
Kursy
Specjalistyczne

Anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego*
 • Wywiad i badanie fizykalne**
Chirurgicznego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektokadiograficznego*
 • Wywiad i badanie fizykalne**
Geriatrycznego
 • Leczenie ran
 • Wywiad i badanie fizykalne**
Internistycznego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektokadiograficznego*
 • Wywiad i badanie fizykalne**
Onkologicznego
 • Wywiad i badanie fizykalne**
Operacyjnego
 • Wywiad i badanie fizykalne**
Opieki długoterminowej
 • Leczenie ran
 • Wywiad i badanie fizykalne**
Opieki paliatywnej
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wywiad i badanie fizykalne**
Pediatrycznego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektokadiograficznego*
 • Wywiad i badanie fizykalne**
Psychiatrycznego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wywiad i badanie fizykalne**
Ratunkowego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektokadiograficznego*
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka*
 • Wywiad i badanie fizykalne**
Rodzinnego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektokadiograficznego*
 • Wywiad i badanie fizykalne**
Ochrona zdrowia pracujących
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wywiad i badanie fizykalne**

Program dla położnych:

Specjalizacja
w Dziedzinie Pielęgniarstwa
Wymagane
Kursy Specjalistyczne
Ginekologiczno-Położniczego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
 • Leczenie ran
 • Wywiad i badanie fizykalne**
Rodzinnego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Wywiad i badanie fizykalne**

Program dla pielęgniarek i położnych:

Specjalizacja
w Dziedzinie Pielęgniarstwa
Wymagane
Kursy Specjalistyczne
Epidemiologicznego
 • Wywiad i badanie fizykalne**
Neonatologicznego
 • Wywiad i badanie fizykalne**

* Warunki o których mowa nie dotyczą pielęgniarek które:

 • są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757 z późn. zm.), lub
 • posiadają dyplom ratownika medycznego, lub
 • posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Suport (ALS)

** Warunki o których mowa nie dotyczą pielęgniarek które posiadają:

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne”, lub
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub
 • dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa począwszy od naboru 2012/2013.

KURSY KWALIFIKACYJNE

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014r.poz. 1435 z późn. zm.) tj.:

 • Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu.
 • Posiadanie 6-miesięcznego stażu pracy w zawodzie.

Ważna zmiana: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest ukończenie kursów specjalistycznych, zgodnie z poniższą tabelą, przed przystąpieniem do egzaminu końcowego, a nie jak było wymagane wcześniej, przed przystąpieniem do danego kursu kwalifikacyjnego.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego dopuszczające do egzaminu końcowego:

Program dla pielęgniarek:

Kurs Kwalifikacyjny
w Dziedzinie Pielęgniarstwa
Wymagane
Kursy Specjalistyczne
Anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektokadiograficznego*
Chirurgicznego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektokadiograficznego*
Diabetologicznego  
Geriatrycznego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektokadiograficznego*
Internistycznego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektokadiograficznego*
Kardiologicznego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektokadiograficznego*
Nefrologicznego z dializoterapią
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
Neurologicznego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
Onkologicznego  
Operacyjnego  
Opieki długoterminowej  
Opieki paliatywnej  
Pediatrycznego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektokadiograficznego*
Psychiatrycznego  
Ratunkowego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka*
Rodzinnego  
Środowiska nauczania i wychowania  
Transplantacyjnego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektokadiograficznego*
 • Szkolenie pielęgniarek dokonujących przetaczania krwi i jej składników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. U. poz. 363 z późn. zm.)
Ochrona zdrowia pracujących  

Program dla położnych:

Kurs Kwalifikacyjny
w Dziedzinie Pielęgniarstwa
Wymagane
Kursy Specjalistyczne
Anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektokadiograficznego*
Operacyjnego  
Rodzinnego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka*

Program dla pielęgniarek i położnych:

Kurs Kwalifikacyjny
w Dziedzinie Pielęgniarstwa
Wymagane
Kursy Specjalistyczne
Epidemiologicznego  

* Warunki o których mowa nie dotyczą pielęgniarek które:

 • są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757 z późn. zm.) ,lub
 • posiadają dyplom ratownika medycznego, lub
 • posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Suport (ALS)
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed