Komunikaty Dyrektora Instytutu


Komunikat nr 6
DYREKTORA

INSTYTUTU KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR MEDYCZNYCH
z dnia 29 września 2020 r.

Szanowni Państwo,

Chciałabym zapewnić, że uczynię wszystko, aby mogli Państwo bezpiecznie podjąć kształcenie podyplomowe w Naszym Instytucie.

Na początek chciałbym poinformować, że rozpoczniemy kształcenie od września 2020 w realizować będziemy w trybie hybrydowym (mieszanym). Część wykładów z programów kształcenia Kursów Kwalifikacyjnych oraz Kształcenia Specjalistycznego odbywać się będą w formie zdalnej na uczelnianej platformie zdalnego nauczania MOODLE i MS Teams. Natomiast zajęcia, które z powodu swojej specyfiki nie można prowadzić zdalnie, w mniejszych grupach: ćwiczeniowych, konwersatoryjnych, audytoryjnych i laboratoryjnych, będą realizowane w formie stacjonarnej w budynkach uczelni, z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów bezpieczeństwa Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) (www.gis.gov.pl), Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus) oraz zaleceń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pismo kierowane do Rektorów Uczelni Wyższych z dnia 06.09.2020 r.).

Mam świadomość, iż powrót do kształcenia stacjonarnego stanowić będzie próbę powrotu do normalności, której tak bardzo nam wszystkim brakowało. Należy pamiętać, że to od naszej rozwagi, ostrożności i dyscypliny zależeć będzie, czy uda nam się utrzymać stacjonarne zajęcia i proponowany hybrydowy czyli mieszany model kształcenia.

Instytut uczelni został wyposażony w odpowiednią ilość środków czystości, wprowadzono dodatkowe procedury sanitarne. Duże znaczenie będzie mieć również to, w jaki sposób każdy z nas zadba o bezpieczeństwo. Przebywając na uczelni, powinniśmy skupić uwagę na najprostszych czynnościach: dbać o higienę rąk, zakrywać prawidłowo nos i usta, starać się zachować dystans, a przede wszystkim zwracać uwagę na innych i dbać o siebie wzajemnie.

Z poważaniem
dr hab. Joanna Jasińska, profesor WUMed
D Y R E K T O R
IKPMED
 

Załączniki:

  1. Szczegółowe wytyczne w sprawie trybu funkcjonowania i organizacji procesu kształcenia w roku akademickim 2020/21 w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka


Komunikat nr 5
DYREKTORA

INSTYTUTU KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR MEDYCZNYCH
z dnia 28 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią również w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w najbliższym czasie będą następować zmiany mające na celu stopniowe przywracanie normalnego trybu funkcjonowania Instytutu Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych.

Mając zatem na uwadze, poniżej przekazuję wytyczne i decyzje w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania Instytutu Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w tym, w szczególności  zasad przygotowania oraz warunków do rozpoczęcia i realizacji zajęć dydaktycznych, na kursach specjalistycznych, kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych oraz innych kursach w formie stacjonarnej, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w małych grupach z zastosowaniem środków ochrony osobistej, zgodnie z zaleceniami GIS dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych na studiach (dostępne na stronie internetowej MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach) oraz zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego związanymi z częściowym przywracaniem działalności uczelni. Szczegóły znajdują sna stronie MNiSW (wytyczne zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów).

Jestem przekonana, że wspólnymi siłami przetrwamy ten trudny czas i stopniowo, z pełnym otwarciem na potrzeby i możliwości każdej osoby uczestniczącej w procesie kształcenia, będziemy mogli przywrócić funkcjonowanie Instytutu w bezpiecznych warunkach.

Poszczególne grupy szkoleniowe zostaną poinformowane  drogą mailową  o rozpoczęciu/wznowieniu zajęć.

Z poważaniem
dr hab. Joanna Jasińska, profesor WUMed
D Y R E K T O R
 

Załączniki:

  1. Szczegółowe wytyczne i decyzje w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania i organizacji procesu kształcenia w Instytucie Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka
  2. Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych na studiach
  3. Środowiskowe Wytyczne Dotyczące Przywracania Działalności Uczelni


Komunikat nr 4
DYREKTORA

INSTYTUTU KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR MEDYCZNYCH
z dnia 6 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych (PWSBiA) zmieniła nazwę na Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (w skrócie WUMed). Natomiast, Samodzielny Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych na Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych.

Dotychczasowe doświadczenia i potrzeby zmieniającego się rynku pracy w Polsce ukierunkowały działania władz uczelni na rozwój kierunków kształcenia związanych z potrzebami systemu ochrony zdrowia.
Zmiana nazwy naszej uczelni to zobowiązanie do stałego podnoszenia jakości kształcenia w tym kształcenia podyplomowego, pozyskiwania wysoko kwalifikowanej kadry dydaktycznej, rozszerzania współpracy z placówkami medycznymi oraz tworzenia nowych kierunków studiów z wiodącą dziedziną nauk medycznych, nauk o zdrowiu  oraz naukami pokrewnymi.

Z poważaniem
dr hab. Joanna Jasińska, profesor WUMed
D Y R E K T O R
 


Komunikat nr 3
DYREKTORA

INSTYTUTU KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR MEDYCZNYCH
z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości kontynuacji realizacji części teoretycznej kształcenia podyplomowego ( kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne i kształcenie specjalistyczne ) on-line, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną uprzejmie wyjaśniam:

W powyższej sprawie rozmawiałam telefonicznie z CKPiP w Warszawie. Uzyskałam jednoznaczną odpowiedź, że programy kształcenia zatwierdzone przez Ministra Zdrowia dla określonego kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego i szkolenia specjalizacyjnego nie przewidują kształcenia one-line.

W związku z tym nie możemy ( pomimo takiej możliwości ) uruchomić kształcenia zdalnego w części teoretycznej kursu.

Wyrażam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy kontynuować rozpoczęte kształcenie  zgodnie z przesłanym Państwu harmonogramem, a także rozpoczniemy zaplanowane kursy i specjalizacje.

Z poważaniem
dr hab. Joanna Jasińska, profesor PWSBiA
D Y R E K T O R
 

CKPiP w powyższej sprawie w dniu 01 kwietnia br. opublikowało Komunikat o  treści:

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości zastosowania metod kształcenia na odległość oraz informacjami o planowaniu i uruchamianiu przez niektórych organizatorów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metody online, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że kształcenie w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, które nie przewidują kształcenia online.

Jednocześnie Centrum informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją, w trybie pilnym dokonano zmian legislacyjnych polegających na wprowadzeniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, przepisów umożliwiających wydłużenie czasu trwania specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego. Powyższe zmiany zostały opublikowane w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego (Dz. U. poz. 458).

Zaproponowane rozwiązanie umożliwia czasowe wstrzymanie rozpoczętego kształcenia, a tym samym wydłużenie czasu jego trwania, co obecnie, w obliczu ogromnego zaangażowania kadry pielęgniarskiej w realizację zadań zawodowych, wydaje się być działaniem jak najbardziej racjonalnym.

Ponadto informujemy, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Centrum będzie inicjowało kolejne rozwiązania legislacyjne wychodzące naprzeciw potrzebom szkoleniowym pielęgniarek i położnych.

dr n. med. Beata Guzak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
 

http://www.ckppip.edu.pl/news/388/121/komunikat/d,zam_pub_all.html


Komunikat nr 2
DYREKTORA

INSTYTUTU KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR MEDYCZNYCH
z dnia 24 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin podpisał w dniu 23 marca br. Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie wyższe do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

W związku z powyższym zawieszam, wszystkie zajęcia (zajęcia teoretyczne i staże ) w ramach odbywających się kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych. w terminie do dnia 10 kwietnia br. włącznie.

Informuję, że decyzje dotyczące terminów odpracowywania nieodbytych zajęć dydaktycznych zostaną podjęte w terminie późniejszym.

Proszę kursantów i wykładowców o śledzenie strony internetowej instytutu ikpmed.wumed.edu.pl, na której podawane będą ewentualne kolejne komunikaty oraz sprawdzanie poczty e-mail.

dr hab. Joanna Jasińska, profesor PWSBiA
D Y R E K T O R
 


Komunikat nr 1
DYREKTORA

INSTYTUTU KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR MEDYCZNYCH
z dnia 12 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku ze wzrostem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin zawiesił od dnia 12 do 25 marca br. włącznie działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie wyższe.

W związku z powyższym zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne (zajęcia teoretyczne) w ramach odbywających się kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych. Jednocześnie informuję, że zajęcia praktyczne (staże) odbywają się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Informuję, że decyzje dotyczące terminów odpracowywania nieodbytych zajęć dydaktycznych zostaną podjęte w terminie późniejszym.

Proszę kursantów i wykładowców o śledzenie strony internetowej instytutu  ikpmed.wumed.edu.pl, na której podawane będą ewentualne kolejne komunikaty oraz sprawdzanie poczty e-mail.

dr hab. Joanna Jasińska, profesor PWSBiA
D Y R E K T O R
 
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed