Aktualności

07
PAŹ
2019
Ważne! Porada pielęgniarska i porada położnej już jest!

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalisty.

 • Wprowadzenie świadczeń porady pielęgniarskiej i porady położnej umożliwia:
Wykonywanie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz samodzielne ordynowanie niektórych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz wypisywanie recept w realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)
 • Dla pielęgniarek i położnych to szansa na poszerzenie samodzielności i niezależności, pacjentom zaś ułatwi dostęp do świadczeń medycznych, co przełoży się na zmniejszenie kolejek do specjalistów.
 • Nie ma jeszcze szczegółów dotyczących wyceny porady przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Jak informuje NIPiP ku końcowi zmierzają także prace nad poradą pielęgniarki i położnej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Przedstawione w rozporządzeniu rozwiązanie dotyczy wyodrębnienia szczegółowych warunków realizacji świadczeń gwarantowanych realizowanych przez pielęgniarki i położne w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, tj. porady pielęgniarskiej oraz porady położnej, i stanowi realizację postulatów ujętych w Porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym między Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie.

Celem dookreślenia zakresu czynności zawodowych pielęgniarek i położnych jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie pacjentom, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń zdrowotnych, które wymagają bezpośredniej i pilnej interwencji bez konieczności bezpośredniego i osobistego zaangażowania personelu lekarskiego.

Według danych otrzymanych z centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., liczba pielęgniarek i położnych, które mają nadane przez oddziały wojewódzkie NFZ uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty wynosi 1 451, z czego 692 numery identyfikacyjne są przypisane do indywidualnych pielęgniarek i położnych, a 759 numery identyfikacyjne są przypisane do pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego, dla których świadczeniodawcy pobierają unikalne numery identyfikujące recepty. Liczba zrealizowanych recept wystawionych przez uprawnione pielęgniarki i położne wynosi 176 205 (według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.), z czego 1 865 recept zostało wystawionych w ramach samodzielnej ordynacji, a 174 340 recept zostało wystawionych w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja leczenia).

Wyodrębniając szczegółowe warunki realizacji porady pielęgniarskiej i położnej w projekcie rozporządzenia, mając na względzie realizację porad specjalistycznych (na podstawie analizy danych zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych oraz danych sprawozdawczo-rozliczeniowych NFZ) wskazano, iż zasadne jest wyodrębnienie porad pielęgniarskich w dziedzinach:

 1. chirurgia ogólna;
 2. diabetologia;
 3. kardiologia;

oraz porady położnej w dziedzinie:

1) położnictwo i ginekologia.

W 2018 r. udzielono i sprawozdano:

 1. 7 155 024 porad/wizyt specjalistycznych – chirurgia ogólna dla 3 425 684 osób;
 2. 2 148 603 porad/wizyt specjalistycznych – diabetologia dla 966 998 osób;
 3. 4 781 681 porad/wizyt specjalistycznych – kardiologia dla 2 478 077 osób;
 4. 8 960 602 porad/wizyt specjalistycznych – położnictwo i ginekologia dla 3 267 712 osób.

Wskazanie wyżej wymienionych porad jest podyktowane w pierwszej kolejności analizą, z której wynika, że w Rzeczpospolitej Polskiej jedne z najwyższych współczynników chorobowości dotyczą niewydolności serca i innych schorzeń kardiologicznych, cukrzycy oraz związanych z nią powikłań, w tym zespołu stopy cukrzycowej. Istotne jest także zapewnienie właściwej opieki w zakresie chirurgia ogólna dedykowanej do wszystkich, a także w zakresie położnictwo i ginekologia skierowanej do kobiet.

https://www.medexpress.pl/porada-pielegniarska-i-porada-poloznej-juz-jest/75150?utm_source=INIS&utm_medium=email&utm_campaign=Zdrowie+na+ostatniej+prostej+kampanii+%7C+Dbałość+o+urodę+może+zaszkodzić
 

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed