Aktualności

15
STY
2023
Reklama suplementów diety: surowsze zasady, zakazy i kary. Projekt zmian ustawowych

Opublikowany i przedstawiony do opiniowania, uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych został projekt zmiana ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Konieczność zmiany ustawy „wynika w szczególności z konieczności dostosowania instrumentów nadzoru rynku środków spożywczych, w szczególności suplementów diety, objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dynamicznie rozwijającego się rynku tych produktów, w tym ich reklamy" – uzasadnia projektodawca.

Rynek suplementów diety wciąż rośnie

W latach 2011–2016 powiadomiono Główny Inspektor Sanitarny o 5429 nowych suplementach diety wprowadzanych do obrotu w Polsce. W poszczególnych latach liczba powiadomień GIS nieustannie wzrasta.
Od 2007 r. do rejestru wpisano łącznie około 29 000 produktów kwalifikowanych przez zgłaszających jako suplementy diety, a w  latach 2017–2020 do GIS wpłynęło 62 808 powiadomień o wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia suplementów diety po raz pierwszy do obrotu. Dynamicznemu rozwojowi rynku suplementów diety towarzyszy wzrost liczby reklam tych produktów.

- Wzrost intensywności emisji komunikatów handlowych wpłynął w sposób kluczowy na poziom sprzedaży suplementów diety, a tym samym na wartość rynku tych produktów. Według analiz firmy badawczej PMR Ltd. Sp. z o.o. wartość sprzedaży leków i suplementów diety (wraz z dietetycznymi środkami spożywczymi) we wszystkich kanałach (aptekach, sklepach i Internecie) wyniosła w 2020 r. nieco ponad 15 mld zł. Było to prawie 4 proc. więcej niż przed pandemią COVID-19 - czytamy w uzasadnieniu projektowanych zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, które chce wprowadzić Minister Zdrowia.

Różnice między lekami a suplementami

Duża presja marketingu i ekspozycja na reklamy suplementów diety wpływa na kształtowanie zachowań konsumentów. Nie bez znaczenia pozostaje również wykorzystywanie nieświadomości konsumentów na temat różnic pomiędzy suplementami diety i produktami leczniczymi.

Wśród istotnych czynników ghwarantujących dobre zdrowie Polacy wskazują między innymi zażywanie suplementów diety. Wielu z nich często sięga po proste rozwiązania, reklamowane jako „złoty środek” na pojawiające się problemy, wynikające z niewłaściwego stylu życia (np. preparaty na odchudzanie, na zmniejszenie apetytu, spalanie tkanki tłuszczowej).

- Wiedza Polaków na temat suplementów diety oraz świadomość istotnych różnic między lekami bez recepty (OTC), a suplementami diety jest na niskim poziomie. Wielu konsumentów postrzega suplementację jako łatwą drogę do skorygowania sposobu żywienia - zaznacza projektodawca w uzasadnieniu projektu zmian.
Projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie i uszczegółowienie zasad dotyczących prezentacji lub reklamy suplementów diety w zakresie nieuregulowanym obecnie w przepisach ustawy, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia konsumentów oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat suplementów diety.

https://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Reklama-suplementow-diety-surowsze-zasady-zakazy-i-kary-Projekt-zmian-ustawowych,240926,6.html
 
 
 

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed