Aktualności

23
STY
2020
Powstał zespół ds. Zdrowotnej polityki senioralnej

Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej. Zadaniem Zespołu ma być nie tylko opiniowanie polityki senioralnej, lecz także opracowanie strategii, koordynacja usług zdrowotnych i pomocy społecznej dla osób starszych i ich opiekunów.

Zespół ds. Zdrowotnej Polityki Senioralnej powołany został na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia (Dziennik Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2020 r.).

Zgodnie z zarządzeniem, w skład zespołu wejdą: przewodniczący – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia w randze ministra, sekretarza albo podsekretarza stanu, sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w MZ oraz jako członkowie: przedstawiciele Departamentu Analiz i Strategii w MZ , Departamentu e-Zdrowia, Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki, przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji, przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji oraz przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia MZ.

Członkami Zespołu będą ponadto: przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciel Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, przedstawiciel Instytutu Psychiatrii i Neurologii, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii oraz konsultant kraj

Skład Zespołu będą uzupełniać m.in. konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Do zadań Zespołu należeć będzie:

  1. Przygotowywanie opinii, rekomendacji lub zaleceń w sprawach z zakresu zdrowotnej polityki senioralnej, w szczególności w zakresie priorytetowych kierunków realizacji zdrowotnej polityki senioralnej.
  2. Zgłaszanie i opiniowanie propozycji strategii, programów, planów i działań z zakresu opieki zdrowotnej, dedykowanych osobom starszym, w tym z zakresu zdrowia publicznego i świadczeń opieki zdrowotnej.
  3. Przedstawianie i opiniowanie propozycji działań w zakresie koordynacji usług zdrowotnych i pomocy społecznej, kierowanych do osób starszych i ich opiekunów, w tym działań wdrożeniowych i monitoringowych, deinstytucjonalizacji usług.

Zarządzenie zakłada, że posiedzenia Zespołu mają być zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku albo na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.

https://nipip.pl/powstal-zespol-ds-zdrowotnej-polityki-senioralnej/
 
 

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed