Aktualności

20
KWI
2022
Lista zawodów medycznych zostanie poszerzona

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy dotyczący 17 zawodów medycznych. Ustawa określi, kto i na jakich warunkach będzie mógł wykonywać dany zawód. Przede wszystkim jednak z projektu wynika, że m.in. opiekun medyczny, pediatra, logopeda, dietetyk, masażysta, higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu czy technik ortopeda to zawody medyczne.

Bezpieczeństwo pacjentów

Zmienione przepisy mają na celu wprowadzenie mechanizmu, który zapewni dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie. Osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, nabywane w toku kształcenia w systemie oświaty lub systemie szkolnictwa wyższego. Przepisy mają dać gwarancję zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń zdrowotnych. Zwiększy to bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i wpłynie na wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wedle ustawodawcy, ułatwi to również pracodawcom prowadzenie polityki zatrudnienia oraz spowoduje aktywizację osób wykonujących zawody medyczne przez wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy.

Projekt ustawy obejmuje te zawody medyczne, które dotychczas nie podlegały konkretnym regulacjom prawnym.

Dotyczy on takich profesji, jak:

 • asystentka stomatologiczna; 
 • dietetyk; 
 • elektroradiolog;
 • higienistka stomatologiczna; 
 • logopeda;
 • masażysta; 
 • opiekun medyczny;
 • optometrysta; 
 • ortoptystka; 
 • podiatra;
 • profilaktyk;
 • protetyk słuchu; 
 • technik dentystyczny;
 • technik farmaceutyczny; 
 • technik ortopeda; 
 • technik sterylizacji medycznej; 
 • terapeuta zajęciowy.

Rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu

Projekt ustawy zakłada stworzenie centralnego rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych. Ma on być prowadzony w systemie teleinformatycznym, a dane w nim zamieszczane dostarczać będzie wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania danego medyka. Rejestr będzie ogólnodostępny, tak aby każdy mógł otrzymać informację o:

 • aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, 
 • sposobie wykonywania tego zawodu.

Dzięki niemu dostarczane będą również informacje o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju. Rejestr umożliwi również pacjentowi potwierdzenie kwalifikacji danej osoby wykonującej zawód medyczny, z której usług chciałby skorzystać.

Rozwój zawodowy

Przepisy projektu ustawy nakładają obowiązek nieustannego rozwoju medycznego przez medyków. Proponowane regulacje zakładają nabywanie nowej wiedzy przez osoby wykonujące zawód medyczny poprzez kształcenie podyplomowe w formie szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych lub poprzez kształcenie podyplomowe. Z obowiązku doszkalania będą jednak zwolnione osoby, które dotychczas wykonują zawody medyczne. 

Jeśli dana osoba posiada ukończony kurs lub szkolenie, jej dorobek może zostać uznany za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego. Taką decyzję będzie podejmował zespół ekspertów z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). 

Odpowiedzialność zawodowa

Projekt ustawy zakłada działania kontrole w zakresie kształcenia zawodowego medyków. Kontrolę realizacji kursów będzie przeprowadzać zespół kontrolny CMKP, powoływany przez dyrektora tej jednostki. Proponowane regulacje obejmują również odpowiedzialność zawodową oraz kary za przewinienia zawodowe w formie:

 • upomnienia;
 • nagany;
 • kary pieniężnej;
 • wykreślenia z rejestru na okres 5 lat;
 • zawieszenia prawa do wykonywania zawodu medycznego na okres od 3 miesięcy do roku;
 • pozbawienia prawa do wykonywania zawodu medycznego.

Postępowanie ws. odpowiedzialności zawodowej danej osoby wykonującej zawód medycznych przeprowadza Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, w której skład wchodzi 38 członków powoływanych przez Ministra Zdrowia. To ona wymierza karę odpowiednią do rodzaju i stopnia przewinienia oraz rodzaju i rozmiaru wyrządzonej krzywdy.

USTAWA O NIEKTÓRYCH ZAWODACH MEDYCZNYCH

https://www.politykazdrowotna.com/81269,lista-zawodow-medycznych-zostani
 

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed