Aktualności

10
LIP
2024
​Warszawska Uczelnia Medyczna liderem w nauczaniu położnictwa

Najwyższe standardy prowadzenia studiów na kierunku Położnictwo potwierdzone przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Niecodziennym jest przedłużenie akredytacji na prowadzenie kierunku medycznego aż na 4 i 5 lat. Najczęściej jest to okres lat 3. Ocena prowadzenia przez nas położnictwa na poziomie licencjackim, w tym licencjackim pomostowym oraz magisterskim była wysoka - dlatego też szacowna komisja przeprowadzająca kontrolę przedłużyła nam akredytację na lat 5 dla studiów licencjackich i 4 lata dla studiów magisterskich. – mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed.

Zespół Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych wizytujący WUMed, dokonał oceny kierunku Położnictwo w oparciu o standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu położnej określone na podstawie przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 547 z późn. zm.). Przeprowadzono ewaluację w zakresie: realizacji programu studiów i prowadzonej dokumentacji kształcenia, kwalifikacji kadry do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk zawodowych objętych programem studiów, bazy materialnej i dydaktycznej uczelni, w tym wyposażenia niezbędnego do realizacji założonych celów kształcenia i osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, oceny jakości kształcenia i osiągnięć uczelni.

Ta wysoka ocena bardzo nas cieszy. To także wielkie zobowiązanie do dalszej pracy nad utrzymaniem, jak również udoskonalaniem standardów nauczania na każdym prowadzonym przez nas kierunków studiów. Co roku modernizowane są pracownie do praktycznej nauki zawodów medycznych i z zakresu nauk o zdrowiu, powstają również nowe. Od lutego br. działa Centrum Symulacji Medycznej. Składa się z pracowni umiejętności pielęgniarskich, sali porodowej i opieki położniczej, pracowni symulacji z zakresu BLS (Basic Life Support – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne), ALS (Advanced Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne). Każda pracownia CSM wyposażona została w system wirtualnej rzeczywistości VR. – dodaje prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Jak zapewniają władze WUMed - Centrum Symulacji Medycznej będzie na bieżąco wzbogacane o potrzebny do dydaktyki medycznej sprzęt. Kolejny etapem rozwoju tych szczególnych pracowni ma być dobudowanie pomieszczeń, m.in. pracowni umiejętności chirurgicznych oraz szpitalnego oddziału ratunkowego z symulatorem karetki oraz salą intensywnej opieki medycznej.

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed