RODO
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych jest:
  Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka,
  adres: ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa, NIP 521-01-25-271.
  W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi,prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: wumed@wumed.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy. Podstawą przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 • W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO, tj. udzielona zgoda.
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba że osoba, której dane dotyczą, udzieli na to zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  - przez okres 5 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą;
  - lub do czasu cofnięcia zgody w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.
 • Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, księgowość, dostawcy, firmy szkoleniowe, kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed